Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Θέσεις Εργασίας : Προκήρυξη θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα

Αθήνα, 9 -5-2011
ΑΠ: 881

Προκήρυξη θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα στο Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις: 
  α) του άρθρου 20, παρ. 3, περ. α’ του ν. 1514/1985 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4, παρ. 2 του ν. 2919/2001 και ισχύει σήμερα.
  β) των άρθρων 5 και 8 του π.δ. 420/1991 Σύσταση νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών», όπως το πρώτο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 372/1996 (Α’ 242) και εν συνεχεία με το π.δ. 239/2004 και
  γ) του άρθρου 3 της Υ.Α. Β1/290/1992 «Σύσταση θέσεων προσωπικού στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών» (Β’ 327) όπως ισχύει.
 2. Την απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη στην 151η/9-4-2012 συνεδρίαση αυτού και
 3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την πρόσληψη στην προκηρυχθείσα θέση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, οικονομικού έτους 2012, στον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση.

Αποφασίζουμε

 1. Προκηρύσσουμε μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα B’ βαθμίδας για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Αιματολογίας του Κέντρου Κλινικής Έρευνας με τα ακόλουθα προσόντα:
 • Πτυχίο Βιολογίας ή Βιοχημείας πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της μοριακής βιολογίας, των νόσων του αιμοποιητικού συστήματος περιλαμβανομένων νεοπλασιών.
 • Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα που αφορούν στην προαναφερθείσα θεματική περιοχή.
 • Aποδεικνυόμενη τριετής μεταδιδακτορική προϋπηρεσία σε εργαστήριο που εξειδικεύεται στην παραπάνω θεματική περιοχή.

Θα ληφθεί, επίσης, υπόψη η τεκμηριωμένη ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης εργαστηρίων που εξειδικεύονται στον τομέα μοριακών διαγνωστικών τεχνικών καθώς και η ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

        2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       3.  Καλούνται οι ενδιαφερόμένοι να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στα γραφεία του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών - οδός Σωρανού του Εφεσίου 4–μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένους τίτλους σπουδών (πτυχία, διδακτορικά διπλώματα) και πράξη αναγνώρισης από τον αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) αν έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή για την ισοτιμία και αντιστοιχία.
 • Βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως, αν δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως (Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος) και
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

       4. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το ΙΙΒΕΑΑ μετά την έκδοση της πράξης πρόσληψης.

      5. Σε περίπτωση πρόσληψης πολίτου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβληθούν εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και τίτλοι σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριος τίτλος ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Γ’ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα από τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

          6. Η πρόσληψη ενεργείται από το Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ, ύστερα από εκλογή από Επιτροπή Κριτών η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση μπορεί να καλεί τους υποψήφιους που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις σε προφορική συνέντευξη.

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www. bioacademy.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6597617, 619, 620 (Τμήμα Προσωπικού).

O Πρόεδρος

Γρηγόριος Σκαλκέας
Καθηγητής-Ακαδημαϊκός στο Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Επιστροφή σε όλες τις θέσεις εργασίας