Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Θέσεις Εργασίας : Προκήρυξη δύο Θέσεων Ερευνητών στο ΙΙΒΕΑΑ

Αθήνα, 13 -05-2013
ΑΠ: 1186
   

   
Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1514/1985 όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του ν. 2919/2001 και ισχύουν σήμερα.
  

β)  του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α 175) σε συνδυασμό με το π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και λοιπά νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας αρμοδιότητος ΥΠΔΒΜΘ» (Α’ 132)

γ) του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 σε συνδυασμό με την ΠΥΣ 33/2006.

δ) των άρθρων 5 και 8 του π.δ. 420/1991 Σύσταση νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών», όπως το πρώτο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 372/1996 (Α’ 242) και εν συνεχεία με το π.δ. 239/2004.

ε) του άρθρου 2 της Υ.Α. Β1/290/1992 «Σύσταση θέσεων προσωπικού στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών» (Β’ 327).           

2. Tην απόφαση του Δ.Σ που ελήφθη στην 142η /15-04-2011 συνεδρίαση αυτού.

3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την πρόσληψη των προσλαμβανόμενων στις προκηρυσσόμενες θέσεις θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, οικονομικού έτους 2013, στον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση.

Αποφασίζουμε 
1.    Προκηρύσσουμε δύο (2)  θέσεις ερευνητών εκ των οποίων:
 

α. μία (1) θέση ερευνητή A’ ή B’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας Συστημάτων με τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.

 • Διδακτορικό δίπλωμα και μεταδιδακτορική  ερευνητική εμπειρία με συνάφεια στο  γνωστικό αντικείμενο. 

 • Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα συνεισφέρουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος στη Βασική και Μεταφραστική Έρευνα. Οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας σε οποιοδήποτε πεδίο μοριακής, κυτταρικής, αναπτυξιακής και υπολογιστικής Βιολογίας.

 • Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων και να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του.

 • Να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

β. μία (1) θέση ερευνητή A’ ή B’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας Βλαστικών Κυττάρων με τα ακόλουθα προσόντα:

 

 • Πτυχίο  πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.

 • Διδακτορικό δίπλωμα και μεταδιδακτορική  ερευνητική εμπειρία με συνάφεια στο   γνωστικό αντικείμενο. 

 • Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα συνεισφέρουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος στη Βασική και Μεταφραστική Έρευνα. Οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας σε οποιοδήποτε πεδίο μοριακής, κυτταρικής, αναπτυξιακής και υπολογιστικής Βιολογίας.

 • Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων και να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του.

 • Να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Καλούνται οι ενδιαφερόμένοι να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στη Γραμματεία του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Υπόψη Τμήματος Προσωπικού) - οδός Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27, Αθήνα έως  τις 30/06/2013.

 • Επικυρωμένους τίτλους σπουδών (πτυχία ή διδακτορικά διπλώματα) και πράξη αναγνώρισης από τον αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) αν έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή για την ισοτιμία και αντιστοιχία.
 • Βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη καθώς και σε ψηφιακή μορφή.
 • Eπιστημονικές δημοσιεύσεις σε έντυπη καθώς και σε ψηφιακή μορφή.  
 • Στοιχεία τουλάχιστον τριών (3) Ερευνητών/Καθηγητών από τους οποίους θα ζητηθεί συστατική επιστολή.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως, αν δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως (Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος) και
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

4. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το ΙΙΒΕΑΑ μετά την έκδοση της πράξης πρόσληψης.
 

5. Σε περίπτωση πρόσληψης πολίτου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβληθούν εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και τίτλοι σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριος τίτλος ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Γ’ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα από τον οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

6. Η πρόσληψη ενεργείται από το Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ, ύστερα από εκλογή από Επιτροπή Κριτών η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση μπορεί να καλεί τους υποψήφιους που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις σε προφορική συνέντευξη.

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Nature”, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www. bioacademy.gr.(τηλ. 210-6597617,619,620)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνo 210-6597244 (Δρ. Δημήτριος Θάνος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ, thanos@bioacademy.gr).

       
 O Πρόεδρος του ΙΙΒΕΑΑ
   

Γρηγόριος Σκαλκέας
Καθηγητής-Ακαδημαϊκός
                                           
Εσωτερική διανομή:

 • Γραφείο Προέδρου
 • Γραφείο Γενικού Διευθυντή
 • Τμήμα Μισθοδοσίας
 • Τμήμα Προσωπικού

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει δύο  (2)  θέσεις ερευνητών:

 1. Μία (1) θέση ερευνητή A’ ή B’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας Συστημάτων και
 2. Μία (1) θέση ερευνητή A’ ή B’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας Βλαστικών Κυττάρων.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του Ιδρύματος, Σωρανού του Εφεσίου 4, έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.bioacademy.gr  και έχει δημοσιευθεί στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Nature”.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Υπόψη Τμήματος Προσωπικού, τηλ: 210-6597617,619,620) , οδός Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα έως τις 30/ 06 /2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-6597244 (Δρ. Δημήτριος Θάνος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ, thanos@bioacademy.gr).


O Πρόεδρος του ΙΙΒΕΑΑ
  

Γρηγόριος Σκαλκέας
Καθηγητής-Ακαδημαϊκός

Επιστροφή σε όλες τις θέσεις εργασίας