Biomedical Research Foundation Academy Of AthensAcademy Of Athens
Position Opportunities : Προκήρυξη της Θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Α.Π. 1655 /25-6-2013

 

 1. Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, προκηρύσσει, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στην 163η/12-6-2013 συνεδρίαση, την πλήρωση της κενής θέσης του Γενικού Διευθυντή. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 

α)  Η προκηρυσσόμενη θέση είναι ιδιωτικού δικαίου και η διάρκεια της θητείας του προσλαμβανόμενου ορίζεται για μία πενταετία με δυνατότητα ανανέωσης.

   β) Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ορίζονται ως ακολούθως:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ελληνικής.
  • Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία ως διοικητικού προϊσταμένου φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, κατά προτίμηση ερευνητικών.
  • Δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας, κατά προτίμηση ερευνητικών φορέων.

Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, κατά προτίμηση στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, προηγούνται στην αξιολόγηση.

 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι (i) Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ii) να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως, (iii) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή (iν) να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (ν) να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, (νi) να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα (νii) να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση, (νiii) οι άνδρες μέχρι το χρόνο πρόσληψής τους να έχουν  εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επίσης έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι την πρόσληψή τους να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται στην χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
 
3. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην προκηρυσσόμενη θέση να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στη διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4 - 11527, Αθήνα μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της τελευταίας προκήρυξης στην ημερήσιο τύπο μαζί με την αίτηση υποβάλλοντας συνοδευτικά τους κατά περίπτωση αναφερόμενους στην αίτηση προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, αποδεικτικά της ξένης γλώσσας και της γνώσης των Η/Υ καθώς και αποδεικτικά της προϋπηρεσίας ή της εμπειρίας, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιογραφικό σημείωμα για τις δραστηριότητες του υποψηφίου και για τους άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

4.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί στη θέση του Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της επιλογής του από το Δ.Σ. συμπληρωματικά: πιστοποιητικά υγείας και φυσικής καταλληλότητας και στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες) από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νομίμως απαλλαγεί.

Σε περίπτωση πρόσληψης πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβληθεί και αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση  της ελληνικής γλώσσας (πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Γ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα).

5. Πενταμελής Επιτροπή κριτών που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Ιδρύματος θα προβεί στην αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τον υπερέχοντα για πρόσληψη στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Η πενταμελής επιτροπή κριτών μπορεί να καλεί τους υποψηφίους που διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις για συνέντευξη ενώπιον της.
 
6. Η πρόσληψη του υπερέχοντος των υποψηφίων στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος, στην ιστοσελίδα του www.bioacademy.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Περίληψή της να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6597617, 619 και 620 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12.00 και 14.00.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ
Καθηγητής-Ακαδημαϊκός

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση της κενής θέσης του Γενικού Διευθυντή. 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του Ιδρύματος, Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.bioacademy.gr καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από  01/07/2013 έως  09/08/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6597617, 619 και 620 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12.00 και 14.00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ
Καθηγητής-Ακαδημαϊκός

Back to All Job Positions